Luth basse Warwick

D’après H. Frei Warwick                                                                                                    73cm, 10 chœurs                                                                                                          County Museum

 

Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-

Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-Félix Lienhard-luth-archiluth-théorbe-guitare baroque-